Všeobecné obchodné podmienky

Názov zariadenia: Penzión Vínny Dom
Adresa: Kamenecká 146/81, 076 31 Streda nad Bodrogom, Slovensko

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti ubytovateľa, ktorým je Ladislav Skalina - VINOHRAD DAMASKUS, Kamenecká 146/81, 076 31 Streda nad Bodrogom, Slovenská republika, IČO: 31962831 (ďalej len „Ubytovateľ“) a Ubytovaného, vyplývajúce zo zmluvy o ubytovaní uzatvorenej medzi Ubytovateľom a Ubytovaným (ďalej len „zmluva o ubytovaní“), za účelom poskytovania a využívania ubytovacích služieb na rekreačné účely (ďalej len „ubytovacie služby“), v priestoroch budovy Penzión Vínny Dom, Kamenecká 146/81, 076 31 Streda nad Bodrogom (ďalej len „Budova“).

1.2. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvu o ubytovaní uzatvorenú podľa bodu 1.1 obchodných podmienok formou online rezervácie, využívanie online rezervačného systému Ubytovateľa, platobné a storno podmienky online rezervácií uskutočnených Ubytovaným prostredníctvom portálu BOOKING.com, ako aj na všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri online rezervácii.

Identifikačné a kontaktné údaje Ubytovateľa:

Prevádzkovateľ: Ladislav Skalina - VINOHRAD DAMASKUS
Kamenecká 146/81, 076 31 Streda nad Bodrogom
IČO: 31962831
DIČ: 1020022344
IČ DPH: SK1020022344

Kontaktné údaje Ubytovateľa:

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: +421 915 175 855
Korešpondenčná adresa: Kamenecká 146/81, 076 31 Streda nad Bodrogom, Slovenská republika
Adresa pre uplatnenie reklamácií: Kamenecká 146/81, 076 31 Streda nad Bodrogom, Slovenská republika
Osobne u Ubytovateľa na adrese: Kamenecká 146/81, 076 31 Streda nad Bodrogom, Slovenská republika

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Košicky kraj 
Vrátna 3, Košice

1.3. Ubytovaný odoslaním online rezervácie Ubytovateľovi prostredníctvom portálu (BOOKING.com) vyjadruje svoj súhlas s tým, aby sa týmito obchodnými podmienkami spravovala zmluva o ubytovaní medzi Ubytovaným a Ubytovateľom, ako aj vzťah vzniknutý pri alebo v súvislosti s uzatváraním zmluvy o ubytovaní, alebo pri reklamácii ubytovacích služieb poskytovaných Ubytovateľom.

1.4. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o ubytovaní. Ak si Ubytovateľ a Ubytovaný písomne dohodnú iné podmienky, ako sú podmienky stanovené týmito obchodnými podmienkami, tak ustanovenia takejto písomnej dohody majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.

1.5. Ubytovateľ a Ubytovaný sa dohodli, že ak záväzkový vzťah založený medzi nimi uzatvorením zmluvy o ubytovaní alebo vzniknutý medzi nimi v súvislosti s uzatváraním zmluvy o ubytovaní obsahuje cudzí prvok (napr. Ubytovaný je občanom iného štátu ako Slovenskej republiky), tak sa takýto vzťah spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

1.6. Ubytovateľ a Ubytovaný sa dohodli, že na prerokovanie a rozhodnutie sporov vzniknutých medzi nimi v súvislosti so záväzkovým vzťahom založeným medzi nimi uzatvorením zmluvy o ubytovaní alebo v súvislosti so záväzkovým vzťahom vzniknutým medzi nimi v súvislosti s uzatváraním zmluvy o ubytovaní, ak takýto vzťah obsahuje cudzí prvok, sú príslušné a právomocné súdy Slovenskej republiky.

1.7. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na Ubytovaného, ktorý je spotrebiteľom v súlade s ustanovením § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Právne vzťahy medzi Ubytovateľom a Ubytovaným, ktorý je spotrebiteľom, neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými právnymi predpismi, a to najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Ubytovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.8. Tieto obchodné podmienky sa primerane vzťahujú aj na Ubytovaného, ktorý nie je spotrebiteľom.

1.9. Ak Ubytovaný uvedie v objednávke IČO, má sa za to, že nie je spotrebiteľom a pri uzatváraní zmluvy o ubytovaní nekoná ako spotrebiteľ.

2. Online rezervácia

2.1. Ubytovaný je oprávnený využívať online rezervácie len v prípade, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Ubytovaný je povinný oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami pred ukončením rezervácie. Pri opakovanom využívaní online rezervácie je Ubytovaný povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením obchodných podmienok. Ubytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne tieto obchodné podmienky zmeniť, pričom zmena obchodných podmienok je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Ubytovateľa. Potvrdením rezervácie Ubytovaný vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

2.2. Používaním online rezervačného systému Ubytovaný vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

2.3. Zaslaním rezervácie potvrdzuje Ubytovaný, že ho Ubytovateľ pred konečným zaslaním objednávky oboznámil so všetkými informáciami podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Ubytovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.4. Ubytovaný pri uzatváraní online zmluvy o ubytovaní postupuje podľa podmienok portálu booking.com

2.5. Pred definitívnym potvrdením rezervácie má Ubytovaný možnosť obsah rezervácie kedykoľvek zrušiť alebo zmeniť. 

2.6. Ubytovateľ je povinný odpovedať ohľadom voľnej kapacity na ubytovanie Ubytovanému na doručenie rezervácie bezodkladne po jej doručení Ubytovateľovi. Takéto potvrdenie doručenia rezervácie nie je potvrdením o záväznej akceptácii rezervácie podľa bodu 2.8. týchto obchodných podmienok a jeho prijatím Ubytovaným sa zmluva o ubytovaní ešte nepovažuje za uzatvorenú. Potvrdenie podľa tohto bodu má len informatívny charakter za účelom potvrdenia prijatia formuláru rezervácie Ubytovateľom.

2.7. Zmluva o ubytovaní medzi Ubytovateľom a Ubytovaným vzniká záväzným akceptovaním rezervácie Ubytovaného Ubytovateľom, ktoré Ubytovateľ uskutoční zaslaním e-mailovej správy na adresu Ubytovaného, pričom takáto správa bude označená ako “Potvrdenie o záväznej akceptácii rezervácie“. Okamihom doručenia záväznej akceptácia nadobúda zmluva o ubytovaní uzatvorená na diaľku účinnosť. V tele správy budú uvedené identifikačné údaje Ubytovateľa a Ubytovaného, označenie ubytovacej jednotky, počet nocí, osôb, príchod a odchod, cena za ubytovanie, zvolený spôsob platby, prílohou e-mailovej správy budú tieto obchodné podmienky. Na e-mailovú adresu Ubytovaného mu budú v prípade potreby zasielané všetky aj ďalšie informácie súvisiace s jeho rezerváciou. Ubytovateľ nie je povinný akceptovať rezerváciu pred prijatím platby za rezerváciu.

2.8. Pred záväzným akceptovaním rezervácie Ubytovaného Ubytovateľom, je Ubytovateľ podľa vlastného uváženia oprávnený požiadať Ubytovaného o dodatočné potvrdenie rezervácie, resp. Ubytovaného v súvislosti s vybavovaním objednávky kontaktovať (napr. telefonicky alebo e.mailom).

2.9. Ubytovateľ je oprávnený rezerváciu odmietnuť, ak Ubytovaný uviedol pri vytváraní objednávky nesprávne alebo zavádzajúce údaje alebo ak z kapacitných alebo iných závažných dôvodov nie je schopný poskytnúť Ubytovanému ubytovanie za podmienok uvedených Ubytovaným v rezervácii, ak sa s Ubytovaným nedohodne na zmene týchto podmienok.

2.10. Ubytovateľ je oprávnený rezerváciu odmietnuť, ak Ubytovaný v minulosti porušil podmienky inej zmluvy o ubytovaní s Ubytovateľom.

2.11. O odmietnutí rezervácie bude Ubytovaný informovaný e-mailom alebo telefonicky. Cena za ubytovanie, prípadne rezervačný poplatok uhradený Ubytovaným pred odmietnutím rezervácie mu Ubytovateľ vráti v lehote do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Ubytovaným nedohodne inak.

2.12. Ubytovateľ je oprávnený od zmluvy o ubytovaní odstúpiť, ak po akceptácii rezervácie zistí, že Ubytovaný uviedol pri vytvárané rezervácie nesprávne alebo zavádzajúce údaje alebo ak zo závažných dôvodov nie je schopný poskytnúť Ubytovanému ubytovanie za podmienok uvedených Ubytovaným v rezervácii, a ak od Ubytovateľa nemožno poskytnutie ubytovacích služieb spravodlivo požadovať. V prípade odstúpenia od zmluvy o ubytovaní Ubytovateľom z uvedeného dôvodu, vráti Ubytovateľ Ubytovanému všetky platby prijaté v súvislosti so zmluvou o ubytovaní do 14 dní od odstúpenia od zmluvy o ubytovaní.

2.13. Uzavretú zmluvu o ubytovaní Ubytovateľ archivuje po dobu 5 rokov a Ubytovanému je prístupná na požiadanie.

3. Zrušenie online rezervácie, storno poplatky

3.1. V zmysle § 7 ods. 6 psím. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Ubytovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na poskytovanie ubytovacích služieb na rekreačné účely nevzťahujú ustanovenia o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku v zmysle § 7 ods. 1 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Ubytovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.2. Ubytovaný má právo stornovať online rezerváciu pobytu prostredníctvom portálu bookung.com, e-mailom alebo písomne poštou. Stornovanie rezervácie je účinné voči Ubytovateľovi dňom doručenia oznámenia o stornovaní rezervácie.

3.3. V prípade stornovania rezervácie pobytu rezervovaného hoci z časti na obdobie top sezóny 60 dní alebo viac dní pred nástupom na pobyt, nebude Ubytovateľ účtovať Ubytovanému storno poplatok. V prípade stornovania rezervácie pobytu rezervovaného na obdobie bežnej sezóny 14 dní alebo viac dní pred nástupom na pobyt, nebude Ubytovateľ účtovať Ubytovanému storno poplatok. Za top sezónu sa rozumie (i) obdobie od 1. mája príslušného kalendárneho roka do 31. septembra nasledujúceho kalendárneho roka a (ii) obdobie od Zeleného štvrtka (štvrtok bezprostredne prechádzajúci Veľkonočnému piatku) do utorka bezprostredne nasledujúceho po Veľkonočnom pondelku; za bežnú sezónu sa rozumie obdobie kalendárneho roka mimo obdobia top sezóny.

3.4. V prípade stornovania rezervácie pobytu rezervovaného hoci z časti na obdobie top sezóny Ubytovaným menej ako 60 dní pred nástupom na pobyt a v deň nástupu na pobyt, ako aj v prípade stornovania rezervácie pobytu rezervovaného na obdobie bežnej sezóny Ubytovaným menej 14 dní pred nástupom na pobyt a v deň nástupu na pobyt, má Ubytovateľ nárok účtovať si storno poplatok vo výške 30 % z ceny ubytovania. Na úhradu storno poplatku je Ubytovateľ oprávnený si započítať sumu zaplateného rezervačného poplatku.

3.5. V prípade závažných dôvodov stornovania rezervácie pobytu na strane Ubytovaného, na základe oznámenia a predloženia dôveryhodných dôkazov o príčine závažných dôvodov Ubytovateľovi, je možné storno poplatok znížiť, prípadne odpustiť. Odpustenie, resp. zníženie, poplatku však nie je právne nárokovateľné.

4. Platobné podmienky

4.1. Všetky ceny za ubytovacie služby a všetky ďalšie poplatky uvedené v týchto obchodných podmienkach sú uvádzané v mene Euro (EUR) a sú uvádzané vrátane DPH.

4.2. Ubytovaný je povinný zaplatiť za ubytovacie služby cenu podľa akceptovanej objednávky. Spolu s cenou ubytovania je Ubytovaný povinný zaplatiť poplatky v zmysle týchto obchodných podmienok, na ktoré Ubytovateľovi vznikol nárok za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach.

4.3. V cene a poplatkoch podľa predchádzajúceho bodu nie sú zahrnuté poplatky banky Ubytovaného za vykonanie ich úhrady ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu Ubytovaným. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť Ubytovaný na základe vzťahu Ubytovaného s bankou a na základe vzťahu Ubytovaného s poskytovateľom pripojenia na internet.

4.4. V prípade online rezervácie pobytu môže rezervačný poplatok (predstavujúci 30 % ceny za ubytovanie) alebo celú sumu ceny za ubytovanie Ubytovaný uhradiť Ubytovateľovi nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostným prevodom na účet Ubytovateľa (bez poplatku, Ubytovaný ale platí poplatky svojej banky);
 • bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty (podporované typy kariet VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRON) bezprostredne po odoslaní potvrdenej objednávky od Ubytovateľa(bez poplatku, Ubytovaný ale platí poplatky svojej banky).

4.5. Druhú polovicu ceny za ubytovanie, v prípade dohody o uhradení rezervačného poplatku môže Ubytovaný uhradiť pri nástupe na pobyt na mieste nasledovným spôsobom:

 • v hotovosti
 • bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty

4.6. Ďalšie poplatky v zmysle Ubytovacieho poriadku môže Ubytovaný uhradiť na mieste nasledovným spôsobom:

 • v hotovosti
 • bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty

5. Reklamačný poriadok

Podmienky reklamácií a ich následného riešenia uvádzame samostatne na stránke: Reklamačný poriadok

6. Ubytovací poriadok

Ubytovací poriadok uvádzame samostatne na stránke: Ubytovací poriadok

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Ubytovaný v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi Ubytovateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu. V prípade ak Ubytovateľ spracúva aj iné osobné údaje Ubytovaného, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o ubytovaní. Ubytovaný poskytuje osobné údaje Ubytovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Ubytovateľ nemôže riadne plniť zmluvu s Ubytovaným a preto ju nebude možné s Ubytovaným ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia Ubytovaného, potvrdenie rezervácie a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, poskytnutie služby, uzavretie zmluvy, evidencia uzavretej zmluvy, riadne plnenie záväzkov zo zmluvy, ako aj ohlasovanie pobytu ubytovaných v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov,. Ubytovaný prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje poskytol dobrovoľne a že tieto údaje sú pravdivé. Ubytovaný prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

7.2 Účelom spracúvania osobných údajov je aj realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách (marketingové účely). Ubytovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

7.3 Ubytovaný zaslaním rezervácie Ubytovateľovi čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), aby Ubytovateľ spracúval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Ubytovateľa a spracúval ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Tieto osobné údaje Ubytovateľ spracúva po dobu 24 mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Ubytovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaných služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Ubytovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Ubytovaného zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ubytovateľ spracúva osobné údaje Ubytovaného len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Ubytovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Ubytovaného v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZOOÚ. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže Ubytovaný odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Ubytovaného Ubytovateľovi a údaje budú následne vymazané. Ubytovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy.

7.4 Ubytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 7.1 až 7.3 obchodných podmienok.

7.5 Ubytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

7.6 Ubytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

7.7 Ubytovaný má právo na základe písomnej žiadosti od Ubytovateľa vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
 • identifikačné údaje Ubytovateľa a zástupcu Ubytovateľa, ak bol vymenovaný,
 • identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak Ubytovateľ pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZOOÚ,
 • účel spracúvania osobných údajov,
 • zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZOOÚ a
 • doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre Ubytovaného na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
 • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak Ubytovateľ získava osobné údaje Ubytovaného na základe súhlasu Ubytovaného podľa § 11 ZOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak Ubytovaný povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, Ubytovateľ oznámi Ubytovanému právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
 • tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
 • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
 • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Ubytovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu Ubytovaného.

7.8 Právo Ubytovaného podľa bodu 7.7 bodu 5 a 6 týchto obchodných podmienok možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Ubytovaného, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

7.9 Ubytovaný na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Ubytovateľa namietať voči

spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy Ubytovaného na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy Ubytovaného na účely priameho marketingu.

7.10 Ubytovaný na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Ubytovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Ubytovaného je oprávnená, Ubytovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Ubytovateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

7.11 Ubytovaný na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Ubytovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Ubytovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Ubytovaný má právo žiadať Ubytovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Ubytovateľ je povinný žiadosti Ubytovaného vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Ubytovateľ informuje Ubytovaného v lehote podľa ods. 7.17. týchto obchodných podmienok. Ubytovaný nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Ubytovaného, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Ubytovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke Ubytovaného, alebo ak Ubytovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Ubytovaného.

7.12 Ubytovaný pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

7.13 Ak Ubytovaný nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

7.14 Žiadosť Ubytovaného podľa ods. 7.7 bodu 1 až 3, 5 až 8 týchto obchodných podmienok a ods. 7.10 až 7.12 týchto obchodných podmienok vybaví Ubytovateľ bezplatne.

7.15 Žiadosť Ubytovaného podľa ods. 7.7 bodu 4 týchto obchodných podmienok vybaví Ubytovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Ubytovanému, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

7.16 Ubytovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť Ubytovaného podľa odsekov 7.14 a 7.15 týchto obchodných podmienok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

7.17 Obmedzenie práv Ubytovaného podľa ods. 7.9 týchto obchodných podmienok Ubytovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi Ubytovanému a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

7.18 Súhlas so spracúvaním osobných údajov – Ubytovaný. Týmto ako Ubytovaný udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 7.1 až 7.3 obchodných podmienok spoločnosťou Ladislav Skalina - VINOHRAD DAMASKUS, Kamenecká 146/81, 076 31 Streda nad Bodrogom, Slovenská republika, IČO: 31962831. Ako Ubytovaný som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou. Ako Ubytovaný prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.vinnydom.sk

7.19 Súhlas so spracúvaním osobných údajov – marketing. V súlade s bodom 7.2 obchodných podmienok týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa spoločnosťou Ladislav Skalina - VINOHRAD DAMASKUS, Kamenecká 146/81, 076 31 Streda nad Bodrogom, Slovenská republika, IČO: 31962831 na marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám. Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 29.06.2018.

8.2 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Ubytovanému odoslaním online rezervácie Ubytovaného Ubytovateľovi.

8.3 Ubytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach sa považuje za splnenú umiestnením nového znenia obchodných podmienok na internetovej stránke Ubytovateľa.

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že medzi sebou budú komunikovať najmä prostredníctvom e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok. V prípade, ak je zmluva o ubytovaní uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

8.5 Zmluva o ubytovaní uzatvorená medzi Ubytovateľom a Ubytovaným je zmluvou uzatvorenou na dobu určitú, a to do splnenia všetkých povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich. Záväzky Ubytovaného zo zmluvy o ubytovaní trvajú počas platnosti zmluvy o ubytovaní, najdlhšie však do ich splnenia.