Ubytovací poriadok

 1. V penzióne môže byť ubytovaní hosť ,ktorý sa riadne prihlási.Za týmto účelom hosť predloží príslušnému pracovníkovi penziónu svoj platný doklad totožnosti.
 2. Penzión poskytuje klientovi služby v rozsahu a kvalite ,určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii a zatrieďovaní ubytovacích a stravovacích zariadení ,podľa ktorej je penzión zatriedený.
 3. Užívanie ubytovania v penzióne je povolené len osobám ,ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami .
 4. Klient používa izbu počas doby ,ktorú dohodol s penziónom.
 5. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 10.00 hodiny posledného dňa, v tom istom čase opustí izbu. Ak tak klient neurobí v stanovenom termíne, penzión mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.
 6. Klient pri obsadení izby si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadne závady ihneď nahlási na recepcií.
 7. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinnosti chyžná ,údržbár prípadne vedúci penziónu.
 8. Penzión zodpovedá podľa Občianskeho zákonníka za veci vnesené hosťom do penziónu a za škodu, spôsobenú na odložených veciach, len pokiaľ tieto boli uložené na mieste pre to vyhradené. Za peniaze a cenné veci zodpovedá ubytovacie zariadenie len vtedy ,ak ich prevzalo do úschovy ,proti vydanému potvrdeniu o prijatí .
 9. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka penziónu  po zapísaní do knihy návštev v čase od 8.00 hodiny do 22.00 hodiny.
 10. Penzión zabezpečí pri ochorení alebo zranení klienta poskytnutie lekárskej pomoci prípadne prevoz do nemocnice.
 11. Na izbe penziónu klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do rozhlasových alebo televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 12. V objekte penziónu a osobitne na izbe nie je klientovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče .Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta / holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod./.
 13. Klient sa nesmie na izbe ani na chodbách penziónu hlučne zabávať ,spievať ,nahlás počúvať rozhlasový alebo televízny program . V čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný kľud.
 14. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a v ostatných spoločenských priestoroch penziónu
 15. Ubytovanie domácich zvierat nie je povolené.
 16. Za všetky škody spôsobené na majetku penziónu zodpovedá klient podľa platných predpisov.
 17. V celom ubytovacom zariadení platí prísny zákaz fajčenia.
 18. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie v miestnosti, zatvoriť okná a pri odchode zavrieť dvere.
 19. Klient platí účet zvyčajne pri príchode.
 20. Za ubytovacie a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom, ktorý je k dispozícii u pracovníka recepcie penziónu.
 21. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti penziónu prijíma vedenie penziónu.
 22. Kniha prianí a sťažnosti je k dispozícii na recepcii penziónu.
 23. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu ,kedy si prenajal izbu. V prípade ,že ho závažným spôsobom poruší ,vedenie penziónu má právo odstúpiť od zmluvy a poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.

 

V Strede nad Bodrogom, 30.01.2019